Stratejik Plan Hazırlama

Organizasyon Yönetimi
13 Temmuz 2017
Proje Yönetimi ve Uygulama
10 Temmuz 2017

Belediyeler İçin Stratejik Plan Hazırlama Süreci Devam Ediyor! Tüm belediyelerin 6 ay içerisinde stratejik planlarını hazırlaması gerekiyor.

Strateji kelimesi Yunanca “στρατηγία” (—stratēgia) kelimesinden dilimize geçmiştir ve “Komutanlık Sanatı” anlamına gelmektedir. Yunanca dilinden dilimize geçen başka bir kelime olan taktik “τακτική” (-taktikos) kelimesi ise savaş anında askerlerin yaptığı manevralara verilen addır. Bu bağlamda baktığımız zaman strateji kelimesi hedefe ulaşmak için anlık alınan taktiksel kararlardan daha çok savaş başlamadan önce yapılan uzun vadeli ve sürekli çalışmalar anlamına gelmektedir.

Stratejik planlamayı da bu bağlamda bir başlangıç ya da bitiş noktası değil, bir süreç olarak ele almak gerekmektedir.

Kamu yöneticilerinin de kalkınma mücadelesine başarıyla katkı sunabilmeleri için uzun vadeli çalışmalar yürütmeleri, stratejik planlama anlayışı ile hizmet vermeleri gerekmektedir. Bu anlayışın gerekliliği olarak son yıllarda kamu yönetimi alanında önemli yasal değişiklikler yapılmıştır. Özellikle belediyelerin çalışma usulleri ve görev alanları yeniden belirlenmiştir. Bu yasal yapılanmanın en önemli ayakları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’dur. Bu kanunların getirdiği yeniliklerden biri de nüfusu 50.000’den fazla olan belediyelerin stratejik plan hazırlama zorunluluğudur.

5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nda stratejik planlama ile ilgili hükümler düzenlenmiştir. 5393 sayılı kanunun 41. maddesinde; “Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.“ hükmü yer almaktadır.

Stratejik planlar varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

İlgili kanunda ayrıca “Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.” hükmü de yer almaktadır. Belirtilen kanuni zorunlulukla birlikte geleceğe yönelik projelerin ortaya konulması ve bütçe çalışmalarının başarıyla yürütülebilmesi için stratejik plan hazırlama yükümlülüğü doğmaktadır.

Stratejik Planlama Yaklaşımı İle Başarılı Plan Hazırlama

İyi bir plan ancak iyi bir şekilde uygulamaya geçerse başarılı olabilir. İdareler tarafından hazırlanan stratejik planların başarıya ulaşamamasının temelinde 3 önemli husus göze çarpmaktadır. Bu hususlar;

 • Belediyeler tarafından yapılan hataların başında planın sadece mevzuat gereği zorunlu olarak yapılması gereken bir çalışma olarak görülmesi gelmektedir. Bu nedenle birçok plan başka belediyelerin planları üzerinde küçük değişiklikler yapılarak, yerel yönetimin özellikleri dikkate alınmadan hazırlanmamaktadır. Planlar hazırlandıktan sonra rafa kaldırılan evrak olarak görülmemeli aksine sürekli izlenmeli ve değerlendirilmeli ve gerekli durumlarda yeni ihtiyaçlara cevap verecek şekilde güncellenmelidir.
 • Stratejik planların ulusal ve bölgesel plan ve politikalar ile uyumlu olması gerekmektedir. Kalkınma Ajansları tarafından 2010-2014, 2013-2017 ve 2013-2023 yıllarına yönelik hazırlanmış diğer kurumları bağlayıcı bölgesel planlar ile 10. Kalkınma Planı başta olmak üzere üst ölçekli sektörel master planlar bulunmaktadır. Maalesef mevcut hazırlanan planların bir kısmı hala 9. Kalkınma Planı’nı esas almaktadır ve hatta birçok plan Kalkınma Ajansları tarafından hazırlanan bölgesel planlar dikkate alınmadan hazırlanmaktadır. Tüm stratejik planların hem Kalkınma Ajansları tarafından hazırlanan bölge planlarıyla hem de Türkiye’nin 2023 vizyonuyla uyumlu olacak şekilde hazırlanması gerekir. Bölgesel ve üst ölçekli plan, politika ve programlarla uyumlu olmayan stratejik planlar sistemde ters yöne dönmeye çalışan bir dişli gibi yarardan daha çok zarara neden olacaktır.
 • Belediyelerce hazırlanan planların bir kısmı sadece idari şekil şartlarını sağlayacak şekilde hazırlanmaktadır. Planlama sürecinde idari süreçler ile birlikte mutlaka ekonomik, sosyal ve çevresel boyut dikkate alınmalı ve katılımcılık ilkesi gözetilerek ilgili tüm paydaşları kapsayacak şekilde plan hazırlanmalıdır.
Hizmetler

PROKED AKADEMİ uzman ekipleriyle belirtilen sorunların giderilmesi amacıyla Stratejik Planlama Yaklaşımı Eğitimi ve Stratejik Plan Hazırlama Danışmanlık Hizmeti sunmaktadır. Sunulan hizmetler;

 • Üstün hizmet kalitemiz ve kendi yüksek standartlarımızla ön hazırlık faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İdare personellerinin stratejik planlama çalışmalarında aktif şekilde görev alması için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi,
 • Dış paydaşlar da dâhil olmak üzere tüm paydaş ilişkilerinin ve yönetim organizasyonlarının yürütülmesi,
 • Paydaş, Hedef, Sorun Analizlerinin yapılması ve Risk, Çözüm Ağaçlarının hazırlanması,
 • İstatistiki ve nitel verilerin de ortaya konularak mevcut durum analizlerinin yapılması,
 • SWOT (GZFT) Analizinin yapılarak mevcut durumun tespitine katkı sağlanması,
 • Vizyon ve Misyonun belirlenmesi,
 • Hedefler ve stratejilerin belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli eylem setlerinin oluşturulması,
 • Planın etkinliğinin ölçülebilmesi amacıyla performans setinin oluşturulması, performans göstergelerinin belirlenmesi,
 • İzleme, değerlendirme yönetmelerinin belirlenerek planın başarısın ölçülmesi ve raporlanması
aşamalarından oluşmaktadır.
Neden Proked Akademi?
Çünkü;
 • Stratejik Plan, başta yerel paydaşlar olmak üzere tüm paydaşların plan sahipliğinin sağlanması amaçlanarak ve katılımcılık ilkesi gözetilerek hazırlanır.
 • Belediyelerin denetiminden sorumlu İçişleri Bakanlığı görevlileri ve Kalkınma Ajanslarında üst ölçekli ulusal ve bölgesel plan ve programların hazırlanması ve yürütülmesi aşamalarında görev almış deneyimli uzmanların danışmanlığı ile hazırlanır.
 • Sadece plan hazırlık sürecinde değil, planın onay, uygulama, izleme, değerlendirme ve gerekli hallerde yenilenme süreçlerinde de danışmanlık hizmetleri gerçekleştirilmektedir.
 • İdari uygunluk ile birlikte ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri değerlendirebilecek uzmanların desteği ile gerekli çalışmalar yürütülerek belediyenize özel olarak plan hazırlanır.
 • Çünkü sadece "Söz" ile değil; yaptığımız sözleşme ile yüksek hizmet kalitemizi garanti ediyoruz.

PROKED AKADEMİ'nin İçişleri Bakanlığı ve eski Kalkınma Ajansları uzmanlarından oluşan profesyonel ekibi ile başarıyı garanti ediyoruz.

Stratejik Planlama Yaklaşımı Eğitimi ve Stratejik Plan Hazırlama Danışmanlık Hizmeti için bizimle iletişime geçiniz.